Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

สำหรับงาน Metalex March 2022 ในธีมที่มีชื่อว่า Smart Metal Working ซึ่งภายในงานครั้งนี้บริษัท Yamazen Thailand ได้รวบรวม Machine และ Tooling พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 มากมาย เช่น Robot และ Smart Visual Glasses (Microsoft Hololens 2) นอกจากนี้ Yamazen ยังให้บริการด้านต่างๆ เช่น เครื่องมือวัดชิ้นงาน การดูแลหลังติดต่อตั้ง และงาน options เครื่องจักร