Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
Shop

Testimonials

พิธีส่งมอบและเจิมเครื่องจักร Centerless Grinder (Micron) และเครื่อง CNC (Miyano) ให้กับบริษัทผู้ชิ้นส่วนทองเหลืองสำหรับเครื่องปรับอากาศ TOHO INDUSTRY (THAILAND)

  บริษัท YAMAZEN (THAILAND) ได้ส่งมอบเครื่องจักรให้กับบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) และได้มีพิธีเจิมเครื่องจักรขึ้น ภายในงานได้มีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน...

(ตัวอย่างการใช้งาน: บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND)) ประสานการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบ Turnkey System ② ฉบับเครื่อง Machining center

▲คุณ Shunichi Suzuki ผู้จัดการโรงงานของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) และคุณ Okura ผู้จัดการของบริษัท YAMAZEN...

【กรณีศึกษา : บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) 】 บทความที่ ① เครื่อง Auto Lathe / รวมการการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบ Turnkey System

นอกเหนือไปจากเครื่องจักรกล อาทิ เครื่อง Lathe, เครื่อง Machining center ฯลฯ แล้ว บริษัท YAMAZEN...