Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • YAMASAKI GIKEN

YMZ-850

สามารถแปรรูปได้ทั้งแบบเดี่ยวและปริมาณมากด้วยความแม่นยำสูง ! เป็นเครื่อง Machining center แบบแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

เป็นเครื่อง Machining center แบบแนวตั้งรุ่น YMZ-850 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงของบริษัท YAMASAKI GIKEN สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานในประเทศไทยได้ตั้งแต่การแปรรูปชิ้นงานเดี่ยวจนถึงการแปรรูปชิ้นงานในปริมาณมาก จากการออกแบบเครื่องจักรตามหลักการยศาสตร์ของมนุษย์ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้ง่ายโดยปราศจากความกังวล นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบประจำวันรวมไว้ทางด้านหลังของเครื่องจักรจึงทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น

หมวดหมู่:
  • จำนวนรอบของ Main spindle: 12,000 (7.5 / 11 / 15kW)
  • ระยะเคลื่อนที่ (X,Y,Z): 800mm x 500mm x 500mm
  • ความเร็วในการ Feed (X,Y,Z): 36m/min 24/min

Error: Contact form not found.